top of page

Analytical Intel LLC Group

Public·68 members

Anikina vremena: Pripovetka o ljubavi i mržnji Ive Andrića```


Anikina vremena: Pripovetka o ljubavi i mrÅnji Ive AndriÄa
Anikina vremena je jedna od najpoznatijih pripovetki nobelovca Ive AndriÄa, objavljena 1931. godine. U njoj AndriÄ prikazuje sudbinu lepe i zavodljive Anike, koja svojom pojavom izaziva strasti, sukobe i tragedije u malom bosanskom mestu Dobrunu i u ViÅegradu.


anikina vremena cela pripovetkaPripovetka poÄinje opisom propasti porodice PoruboviÄ, koja je nekada bila ugledna i bogata u Dobrunu. Poslednji potomak te loze je pop Vujadin PoruboviÄ, koji je umro u nesreÄi na mostu. PripovedaÄ se zatim vraÄa u proÅlost i oÅivljava likove i dogaÄaje koji su obeleÅili jedno doba u Dobrunu, nazvano "Anikina vremena".


Anika je kÄi pekara Marinka Krnojelca, koji je oÅenio Åenu iz drugog kraja, pa su ih meÅtani smatrali tuÄincima. Anika je odrasla u lepu i zanosnu devojku, koja je privlaÄila poglede i Åelje mnogih muÅkaraca. MeÄu njima je bio i Mihailo Stranac, mladi trgovac koji je zapoÄeo vezu sa Anikom, ali ju je napustio posle traumatiÄnog iskustva sa jednom handÅijkom, koju je pomogao da ubije svog muÅa.


Anika se potom preselila u ViÅegrad, gde je nastavila da Åivi kao slobodna i nezavisna Åena, koja se zabavljala sa raznim muÅkarcima. Njen glas i smeh su odzvanjali gradom i izazivali zavist i mrÅnju kod onih koji su joj zamerili njen naÄin Åivota. MeÄu njima je bio i dobrunski prota Melentije PoruboviÄ, Äiji je sin bio jedan od Anikinih ljubavnika. Prota je pokuÅao da osramoti Aniku pred svima, ali ga je ona nadmudrila svojom duhovitoÅÄu i znanjem o njegovoj proÅlosti.


Pripovetka se zavrÅava povratkom na sadaÅnjost i smrt popa Vujadina PoruboviÄa, koji je bio unuk protinog sina i Anike. On je bio lep i pametan mladiÄ, ali ga je pratila nesreÄa zbog porekla. Na dan njegove smrti, Anika se pojavila na mostu i bacila cveÄe u reku. Time je simboliÄno pokazala da je on jedini Äovek koga je zaista volela.


Anikina vremena je pripovetka koja otkriva AndriÄevu majstoriju u stvaranju likova i atmosfere. On veÅto spaja istorijske Äinjenice sa fikcijom i stvara sliku jednog vremena i prostora koji su obeleÅeni ljubavlju i mrÅnjom, lepotom i ruÅnoÄom, Åivotom i smrÄu.


```


```


Anikina vremena je pripovetka koja pokazuje AndriÄevu sposobnost da prodre u psihologiju svojih likova i da prikaÅe njihove motive, oseÄanja i sukobe. On ne osuÄuje ni Aniku ni njene protivnike, veÄ ih prikazuje kao ljude koji su pod uticajem svoje sredine, tradicije i istorije. On takoÄe istiÄe kontrast izmeÄu Anikine slobode i radosti i opresivne i sumorne atmosfere u kojoj Åivi.


Anikina vremena je pripovetka koja ima i simboliÄko znaÄenje. Anika predstavlja Åivotnu snagu, lepotu i ljubav, koja se suprotstavlja mraku, nasilju i smrti. Ona je takoÄe simbol jednog vremena koje je nestalo pod udarom istorijskih promena. Njen lik je inspirisan stvarnom osobom, Anom KostiÄ, koja je Åivela u ViÅegradu krajem 19. i poÄetkom 20. veka i koja je bila poznata po svojoj lepoti i slobodoumnosti.


Anikina vremena je pripovetka koja spada u vrhunce AndriÄeve proze. Ona je deo njegovog ciklusa o Bosni, koji obuhvata i druge poznate pripovetke kao Åto su Most na Åepi, PriÄa o vezirovom slonu, Prokleta avlija i druge. Ove pripovetke su kasnije uÅle u sastav njegovih romana Na Drini Äuprija, TravniÄka hronika i GospoÄica. AndriÄ je za svoj knjiÅevni rad dobio Nobelovu nagradu za knjiÅevnost 1961. godine.


``` 0efd9a6b88


https://www.barrettcreekconsulting.com/group/barrett-creek-consul-group/discussion/80960286-ed8e-4124-9f30-f939acdb7664

https://www.parnanetra.org/group/innymdecon/discussion/8f1e511b-79d5-417b-b512-9838e339b2a5

https://www.aerialartistry.com/group/aerialartistry-group/discussion/14ace2eb-636a-4b8e-aa1a-fc80276a6deb

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page